0 0,00 PLN

Nie masz produktów w koszyku.

 

Regulamin Konkursu "Złota Pszczoła"

 Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Złota Pszczoła”

 1. Organizatorem Konkursu jest Corpo Sp.zo.o. Sp.k. 90-560 Łódź ul. Karolewska 1

 1. Tematem Konkursu jest pszczoła, miód , apikultura w rysunku .
  1. Celem Konkursu jest:
  2. pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży,
  3. zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie twórczego myślenia u dzieci i młodzieży,
  4. promocja  zdrowego odżywiania ,kultury .
   1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
   2. Prace konkursowe można zgłaszać indywidualnie.
   3. Pracę  należy przesłać w formie papierowej.
   4. Praca nie może przekraczać  formatu A4.
   5. Pracę wraz z kartą zgłoszenia udziału  w Konkursie należy przesłać na adres Organizatora do dnia 12 stycznia 2018 roku, liczy się data stempla pocztowego,

lub dostarczyć osobiście w sklepie „Złota Pszczoła”  przy ul. Zielonej 25

w Łodzi nie później niż do dnia 12 stycznia 2018 roku  .

 1. Jury, powołane przez Organizatora Konkursu, dokona oceny przesłanych prac konkursowych stosując następujące kryteria (max 20 punktów):
  1.  walory estetyczne                                            – max 9 pkt.;
  2.  techniki wykonania                                          – max 7 pkt.;
  3.  kreatywność                                                      – max 4 pkt.
   1. Planuje się przyznanie I, II i III miejsca .
   2. Pula nagród  rzeczowych wynosi  1000 zł, przy czym o sposobie podziału decyduje jury.
   3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26 stycznia 2018 na stronie internetowej

 Organizatora (www.corpo.biz.pl)

 1. Decyzja jury jest niepodważalna i nie można się od niej odwołać.
 2. Nagrody zostaną przekazane laureatom do dnia 23 lutego 2018 roku.

Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia na osobę trzecią prawa
do nagrody.

 1. Prace laureatów zostaną:
  1. zaprezentowane w formie wystawy w siedzibie Organizatora w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1
  2. zaprezentowane w formie wystawy w sklepie „Złota Pszczoła”  przy ul. Zielonej 25

w Łodzi.

       21. Prawni opiekunowie dzieci biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na umieszczenie  
              danych osobowych dziecka w bazie Organizatora oraz ich przetwarzanie dla potrzeb   
              Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133,  
              poz. 833).

 

22. Uczestnik Konkursu zgłaszając pracę, bezwarunkowo, nieodwołanie i  nieodpłatnie przenosi na Organizatora Konkursu własność egzemplarza nadesłanej pracy oraz udziela mu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z praw autorskich, jakie do pracy konkursowej przysługują na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w szczególności

       w zakresie: utrwalania wizerunku pracy każdą możliwą techniką oraz publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na odległość, udostępnienia wystawiania, a także publicznego udostępniania, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu.

23. Laureat Konkursu (uczestnik, który zajął pierwsze, drugie lub trzecie miejsce) z chwilą otrzymania nagrody udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo
i terytorialnie licencji na korzystanie z praw autorskich do nagrodzonej pracy
na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności:

 • utrwalanie w całości i we fragmentach w druku wszelkimi znanymi technikami drukarskimi, na taśmie światłoczułej i nośnikach elektronicznych;
 • wprowadzenie w całości i we fragmentach do pamięci komputera;
 • zwielokrotnianie w całości i we fragmentach techniką drukarską i fotograficzną;
 • udostępnienie pracy i jej fragmentów za pośrednictwem sieci informatycznych
  (w szczególności typu Internet);
 • odpłatne i nieodpłatne udostępnianie całości pracy i jej fragmentów dla przedruku
  w prasie codziennej oraz magazynach;
 • publiczna prezentacja w całości  lub fragmentach;
 • wyświetlanie w całości i we fragmentach;
 • nieodpłatne udostępnianie całości oraz fragmentów we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora oraz w mediach;
 • odpłatne i nieodpłatne wprowadzanie do obrotu egzemplarza pracy
  i zwielokrotnionych kopii oraz ich najem, dzierżawa i użyczenie.

Laureat Konkursu nieodwołalnie upoważnia Organizatora do realizowania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej pracy, w tym decydowania o zachowaniu integralności utworu oraz przenosi na Organizatora z chwilą otrzymania nagrody głównej wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

24. Przesłanie do Organizatora podpisanej karty uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu konkursu oraz wyrażeniem wszelkich zgód o jakich mowa

       w regulaminie.

25. Kontakt w sprawie konkursu:  pawel.kwiatkowski@corpo.biz.pl

26.Regulamin Konkursu, oraz bieżące informacje związane z Konkursem, w tym również informacje o wynikach będą umieszczane na stronie internetowej Organizatora www.corpo.biz.pl, na stronie sklepu internetowego www.7mk.pl oraz  www.sloikmiodu.pl